24/7 bereikbaar op : 0344 - 613 812

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Van Kampen Uitvaartzorg

Algemene Voorwaarden Van Kampen Uitvaartzorg

Van Kampen Uitvaartzorg is een vennootschap onder firma, opgericht naar Nederlands recht. Van Kampen Uitvaartzorg is gevestigd te Tiel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 11008706.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  algemene voorwaarden, dit document met algemene voorwaarden;
  opdrachtgever, de (rechts)persoon en/of familie die Van Kampen Uitvaarzorg verzoekt om een uitvaart te verzorgen;
  overeenkomst, de overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg voor de verzorging van (een gedeelte van) een uitvaart;
  overledene(n), de persoon of personen op wie de uitvaart betrekking heeft;
  uitvaart, het geheel van de handelingen en plechtigheden rond het overlijden van (in beginsel) één persoon als opgenomen in de overeenkomst;
  uitvaartverzorger, de natuurlijk persoon die namens of in dienst van Van Kampen Uitvaarzorg is aangewezen om de uitvaart te verzorgen.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Van Kampen Uitvaarzorg verstrekte en iedere door Van Kampen Uitvaarzorg aanvaarde opdracht voor de verzorging van een uitvaart alsmede door Van Kampen Uitvaarzorg verstrekt offertes aan een potentiele opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij het kantoor van Van Kampen Uitvaarzorg in Tiel en te downloaden op de website: www.vankampenuitvaartzorg.nl
  2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking uitdrukkelijk is aanvaard door Van Kampen Uitvaarzorg.
  2.3 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
 3. Overeenkomst
  3.1 De overeenkomst voor de verzorging van een uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan (onder schriftelijk wordt tevens e-mail verstaan). Indien opdrachtgever de opdracht voor een uitvaart mondeling aan Van Kampen Uitvaarzorg verstrekt dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Zodra Van Kampen Uitvaarzorg overgaat tot uitvoering van de verzorging van de uitvaart, ook indien de overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd, betekent dit dat Van Kampen Uitvaarzorg de aan haar verstrekte opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard.
  3.2 De overeenkomst bevat tenminste:
  (i) alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene;
  (ii) een gedetailleerde omschrijving van de tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg overeengekomen (vormen van) dienstverlening, leveringen (van producten) met betrekking tot de uitvaart.
  3.3 Alle prijzen genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW.
  3.4 Indien voor bepaalde dienstverlening en/of leveringen de (exacte) prijs nog niet bekend is, dan zal Van Kampen Uitvaarzorg een kosteninschatting verstrekken of “pro memorie” of “p.m.” in de overeenkomst vermelden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door Van Kampen Uitvaarzorg aan opdrachtgever worden doorberekend.
  3.5 Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg wordt steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Van Kampen Uitvaarzorg is gebleken dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Ten einde de kredietwaardigheid van opdrachtgever te beoordelen heeft Van Kampen Uitvaarzorg het recht bij derden informatie op te vragen. Indien Van Kampen Uitvaarzorg opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig acht, de kredietwaardigheid onvoldoende heeft kunnen vaststellen of twijfels heeft over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan kan Van Kampen Uitvaarzorg van opdrachtgever een zekerheidsstelling eisen (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot, volledige vooruitbetaling of borgstelling door een derde), of gebruik maken van haar bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Van Kampen Uitvaarzorg is niet verplicht opdrachtgever inzicht te verstrekken in de gronden van haar beoordeling met betrekking tot de kredietwaardigheid van opdrachtgever.
  3.6 Indien Van Kampen Uitvaarzorg bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang Van Kampen Uitvaarzorg niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en raming van de kosten daarvan, heeft Van Kampen Uitvaarzorg het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet zonder wijziging uit te voeren.
  3.7 Van Kampen Uitvaarzorg zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.5 dan wel beëindiging op grond van artikel 3.6 de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaard tarieflijsten van Van Kampen Uitvaarzorg en/of in het geval van diensten van derden, de inkoopnota van deze derden.
 4. Personalia
  4.1 De in de overeenkomst vermelde personalia van de overledene zullen overeenkomstig worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door Van Kampen Uitvaarzorg, tenzij anders is overeengekomen.
  4.2 Zodra opdrachtgever kennis neemt van een onjuiste vermelding van de personalia in de overeenkomst en/of akte van overlijden, dient opdrachtgever Van Kampen Uitvaarzorg hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Van Kampen Uitvaarzorg zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  5.1 De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg. De dag en het tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats en/of crematorium.
  5.2 Van Kampen Uitvaarzorg is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. Van Kampen Uitvaarzorg neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Van Kampen Uitvaarzorg is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.
 6. Drukwerken
  6.1 Voor de aankondiging van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.
  6.2 Alle drukwerk alsmede de plaatsing van hetgeen genoemde onder artikel 6.1 wordt door Van Kampen Uitvaarzorg verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
  6.3 Van Kampen Uitvaarzorg is slechts aansprakelijk voor eventuele kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, voor zover de tekst van de drukwerk en/of advertenties afwijkt van de door opdrachtgever schriftelijk aangeleverde tekst dan wel de door opdrachtgever goedgekeurde tekst.
 7. Wijziging van de overeenkomst, meer- en minderwerk
  7.1 Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst en meer- en minderwerk kan slechts in onderling overleg tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door Van Kampen Uitvaarzorg en opdrachtgever.
  7.2 Wijzigingen kunnen niet later plaatsvinden dan uiterlijk 72 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van Van Kampen Uitvaarzorg alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of crematorium.
  7.3 De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
 8. Verzekeringen
  8.1 Opdrachtgever zal Van Kampen Uitvaarzorg op de hoogte stellen van alle beschikbare informatie over de verzekeringspolis(sen) waarop de overledene aanspraak kan maken en de originele verzekeringspolis(sen) aan Van Kampen Uitvaarzorg ter hand stellen. Van Kampen Uitvaarzorg zal de verzekeringspolis(sen) uiterlijk binnen een week na ontvangst doorsturen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
  8.2 Indien op basis van de verzekeringspolis(sen) aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering dan zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat:
  (i) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) Van Kampen Uitvaarzorg machtigen om de geldelijke uitkering te innen en te verrekenen met de nota van Van Kampen Uitvaarzorg voor de uitvaart. Een eventueel overschot wordt door Van Kampen Uitvaarzorg aan de begunstigde(n) dan wel diens erfgenamen uitbetaald;
  (ii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) de verzekeringsmaatschappij middels een daartoe te ondertekenen machtiging en/of akte van cessie autoriseren om de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan Van Kampen Uitvaarzorg uit te keren. Deze algemene voorwaarden constitueren in dat kader nu reeds voor alsdan als akte van cessie voor de uitkering van de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan Van Kampen Uitvaarzorg en machtiging aan Van Kampen Uitvaarzorg ter inning van de geldelijke uitkering;
  (iii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) medewerking verlenen aan het verstrekken van alle informatie en/of documenten die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om tot uitkering te kunnen overgaan en het afgeven van een vrijwaring.
 1. Betaling
  9.1 Van Kampen Uitvaarzorg factureert opdrachtgever op basis van de overeenkomst, eventuele latere wijzigingen en meer- en minderwerk conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
  9.2 Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur door opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is Van Kampen Uitvaarzorg gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  9.3 Opdrachtgever kan zich voor wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat opdrachtgever namens of voor rekening van het vermogen en/of dat van de erven van de overledene heeft gehandeld.
 2. Privacy
  Van Kampen Uitvaarzorg zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig om gaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n) en opdrachtgever. Van Kampen Uitvaarzorg zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.
 3. Aansprakelijkheid
  11.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Van Kampen Uitvaarzorg melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Van Kampen Uitvaarzorg kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Van Kampen Uitvaarzorg en/of de uitvaartverzorger.
  11.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Van Kampen Uitvaarzorg en/ of de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is Van Kampen Uitvaarzorg noch de uitvaartverzorger aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
  11.3 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is Van Kampen Uitvaarzorg niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Van Kampen Uitvaarzorg.
  11.4 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is Van Kampen Uitvaarzorg niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
  11.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is Van Kampen Uitvaarzorg niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Van Kampen Uitvaarzorg, uit welke hoofde dan ook.
  11.6 Van Kampen Uitvaarzorg is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst met opdrachtgever.
  11.7 Van Kampen Uitvaarzorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
 1. Overmacht
  12.1 Van overmacht is sprake indien Van Kampen Uitvaarzorg wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.
  12.2 Ingeval van overmacht is Van Kampen Uitvaarzorg niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.
  12.3 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever Van Kampen Uitvaarzorg hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Van Kampen Uitvaarzorg kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft de betaling van de reeds geleverde diensten en zaken door Van Kampen Uitvaarzorg en/of derden aan Van Kampen Uitvaarzorg verschuldigd.
  12.4 Ingeval van overmacht kan ook de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.
 1. Klachten
  13.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst waaraan opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dan moeten deze door de opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de uitvaart bij de directie van Van Kampen Uitvaarzorg worden ingediend.
  13.2 Klachten over de nota van de uitvaart dienen door opdrachtgever schriftelijk en binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur te worden ingediend bij de financiële administratie van Van Kampen Uitvaarzorg
  13.3 Van Kampen Uitvaartzorg zal in geval van een klacht in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een oplossing te komen.
 2. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle geschillen tussen opdrachtgever en Van Kampen Uitvaarzorg in verband of verband houdende met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, met dien verstande dat Van Kampen Uitvaarzorg in alle gevallen het recht toekomt procedures tegen de opdrachtgever aanhangig te maken in de woonplaats van de opdrachtgever.

Contact

Van Kampen Uitvaartzorg Tiel
Kwelkade 47
4001 RL Tiel
Tel: 0344 – 613 812
Mail: info@vankampenuitvaartzorg.nl

Stel uw vraag…